Korallen

En förskola för alla

där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Korallen

Förskolan Korallen ligger på Rapsvägen i Arlöv med närhet till fina grönområden och lekplatser.

Förskolan är sammansatta av två lägenheter på ca 180 kvm där det finns mysiga rum som fyller olika syfte för barnets utveckling och lärande, såsom rollekar, konstruktionslekar, rörelse, skapande och lässtunder.

Förskolans material är tillgängligt för barnen, vilket väcker lust för skapande och kreativitet under hela vistelsen på förskolan.
Utomhusmiljön består av en stor inhägnad gård med olika lekredskap där det finns stora möjligheter till lek, bus utveckling och lärande.

Idag finns det 18 inskrivna barn på Korallen och 6 anställda pedagoger.

Förskolans

Vision

"Tillsammans med barnen ska vi bygga upp en miljö som identifierar trygghet. Att samtliga barn är väl förberedda att forma sin framtid i sociala- och glädjefyllda sammanhang. Med självtillit, goda kunskaper och fortsatt lust att lära har de viljan att ta sig an en värld de inte känner till." 

Värdegrund

Förskolans läroplan ligger som grund för förskolans gemensamma värdegrundsarbete. Vi har en tydlig plan mot diskriminering och kränkandebehandling. Handlingsplanen är en främjande och förebyggande del som är konkret och förankrad hos oss pedagoger. Den tas fram varje år tillsammans med rektor och pedagoger, och är ett stöd för att justera samt utforma utbildningen för att kunna säkerhetsställa att handlingsplanen är trygg för samtliga barn.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (Läroplanen för förskolan 98/18)

För oss pedagoger är det av stor vikt att ditt barns integritet skyddas och stärks. Det ska vara en trygg plats och fri från hot, våld, diskriminering, övergrepp och kränkningar. Ditt barn ska känna tillit till sin egen förmåga att sätta gränser och sätta ord på sina känslor, vilket genomsyra hela livet. 

Inskolning

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att ditt barn ska utvecklas mångsidigt. 
Inskolningen är en betydande del som bygger på ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger. I anslutning till inskolningen fyller du i ett formulär som ger oss information om ditt barn för att vi på kort tid ska få möjlighet att lära känna ditt barn och dess behov.

Inskolningstiden beror på dig och ditt barns behov. Oftast tar det inte mer än två veckor, ibland mindre. Ditt barn får en mjuk start tillsammans med dig där ni tillsammans lär känna förskolans miljö, oss pedagoger och ditt barns nya kamrater. Under denna tid växer barnets trygghet och tillit till oss pedagoger. Du som vårdnadshavare håller dig mer och mer i bakgrunden om ditt barn behöver dig för att du sedan så småningom ska kunna säga hejdå till ditt barn och ta klivet ut från förskolan medan ditt barn är på förskolan i trygga händer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg att lämna ditt barn på förskolan.
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att fråga! 
Vi ska göra vårt bästa för att du ska få svar på dina frågor.

Matkultur

Förskolan vill på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Vi serverar frukt under dagen och grönsaker till varje måltid.

”Mätta barn skapar pigga och glada barn”

Utbildning för livet

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Med världens viktigaste uppdrag skapar vi goda förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande där ditt barn får möjlighet till att
undersöka och utforska samt utveckla sin fantasi, kreativitet och upptäcka nytt i sin omgivning. 
Vår verksamhetsidé är att arbetar för en hållbar framtid där vi tar till vara på barns lusta att lära genom att lyssna på barns tankar och idéer. 

Förskolans arbetssätt med olika uttrycksformer skapar lärande som bildar en helhet. Med ett inriktat temaarbete kan lärandet bli mångsidigt och sammanhängande för barnen. Kunskap ger uttryck i olika former som samspelar med varandra, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Läroplanen för förskolan 98/18).
Utifrån vårt arbetssätt vill vi bidra till barns utveckling och lärande där de upplever delaktighet och medvetna om rätten att kunna påverka sin vardag som känns meningsfullt för dem.

På Korallen stöttar och uppmuntrar vi barns utveckling i olika situationer och sammanhang. Det är viktigt för oss att ditt barn känner sig trygg och betydelsefull därav gör vi det möjligt att skapa förtroendefullt samarbete med dig som vårdnadshavare.Dokumentation

På förskolan använder vi det digitala verktyget TYRA för att dokumentera barnens upplevelse, omsorg, utveckling och lärande. Verktyget gör det bland annat möjligt för vårdnadshavare att ta del av barnens utbildning samt att få möjlighet till inflytande och kunna påverka utbildningens form. Verktyget gör också det möjliggör föra samtal om dokumentationerna i hemmet.

I TYRA kan vårdnadshavare bland annat anmäla frånvaro och ta del av dokument.

När ditt barn börjar på förskolan skickar vi ut en inbjudan.

Intresserad av en plats?

Lämna intresseanmälan.

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 Förskolan Korallen - All Rights Reserved